نمایشگر دسته ای مطالب

کادر اجرائی دوره اول

کادر اجرائی دوره اول


کادر اجرائی دوره اول 

سمت

نام و نام خانوادگی
مدیریت دوره اول خانم اثنی عشری
معاون اموزشی  خانم بمان زاده
معاونین اجرائی

خانم آقا رحیمی 

خانم عهدی

مشاور تحصیلی  خانم حسین زاده
مشاور مذهبی  خانم صادقیان
معاون پرورشی خانم ابوالحسینی
خدمات خانم زارع

کادر اجرائی دوره دوم

سمت

نام و نام خانوادگی
مدیریت دوره دوم خانم اثنی عشری
معاونین اموزشی 

خانم کریمی

خانم دهقانی

معاون اجرائی

خانم توکل

مشاور  خانم حمامی
معاون پرورشی خانم عربی
خدمات خانم منصوری