نمایشگر یک مطلب

 

مواد آزمون :

برای دوره اول : قرآن - هدیه های  آسمانی - ریاضی - علوم- فارسی - مطالعات اجتماعی ازکتابهای پایه  ششم

برای دوره دوم : دین و زندگی - ریاضیعربی - ادبیات فارسی - زبان خارجه  از کتابهای  پایه نهم

سطح سؤالات امتحان در حد کتاب های پایه ششم برای دوره اول و در حد کتاب های پایه نهم  است .

آزمون به صورت تستی برگزار خواهد شد و نمره منفی ندارد .

به پذیرفته شدگان مرحه اول آزمون ورودی جهت  شرکت در مصاحبه ، تلفنی اطلاع داده خواهد شد .عدم تماس با داوطلب به منزله عدم پذیرش قطعی وی در آزمون ورودی خواهد بود .

کلیه داوطلبین باتوجه به محدود بودن ظرفیت آموزشگاه ، حتما نسبت به ثبت نام در دیگر مدارس نیز اقدام نمایند .