نفرات برتر آزمون علمی مقایسه ای

نفرات برتر آزمون علمی مقایسه ای


 

اسامی نفرات برتر آزمون علمی مقایسه ای مرحله اول  دوره دوم 

پایه دهم

1-    زهـــرا حداد زاده

2-     نرگس مومــــنی

3-    زهــــرا شــــــــایق

پایه سوم

1-    ساجده معصومی زاده

2-    فاطمه حمیدی فــر

3-    مطهره زارع