نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نفرات برتر آزمون بهبود عملکرد

نفرات برتر آزمون بهبود عملکرد


 

نفرات اول تا پنجم آزمون بهبود عملکرد

کلاس 701

کلاس 702

 1- زهرا دشتکی

 2- مهدیه کارگر

 3- فاطمه علینقی

 4- مبینادهقانپور

 5- فاطمه کافی

  1- زهرا بیانی

  2- فاطمه دهقانی

  3- ریحانه راسخی نژاد

  4- فاطمه باغیانی

  5- ناعمه داستان

کلاس 801

کلاس802

  1- فاطمه زارع صدر آّبادی

  2- مهدیه جعفری نجف آبادی

  3- هانیه رعیتی حیدرآّبادی

  4- سیده فاطمه قائم محمدی

  5- زینب رئیسی وانانی

  1- عطیه مستغنی پناه 

  2- فاطمه حسن آبادی

  3- مطهره اردانی

  4- انسیه السادات رضوی

  5- سولماز زرگرانی