نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مواد درسی دوره دوم متوسطه

مواد درسی دوره دوم متوسطه


جدول مواد درسی دوره دوم متوسطه – رشته علوم ومعارف اسلامی

ردیف

عنوان درسی

نام درس

واحد / ساعت هفتگی

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

1

تربیت دینی و معارف اسلامی

اصول عقاید 3،2،1

3

3

3

علوم ومعارف قرآنی 3،2،1

2

2

2

احکام 3،2،1

1

1

1

اخلاق 3،2،1

1

1

1

عربی 3،2،1 (تخصصی رشته علوم ومعارف سلامی )

3

3

4

2

زبان فارسی ( ادبیات ، املاء ، انشاء و تاریخ ادبیات )

فارسی  3،2،1

علوم وفنون ادبی  3،2،1

3+2

3+3

2+3

3

زبان خارجی

زبان خارجه  3،2،1

3

3

4

4

خوشه دروس : انسان و سلامت

تربیت بدنی  3،2،1

2

2

2

دهم  : آمادگی دفاعی

یازدهم : انسان و محیط زیست

دوازدهم : سلامت و بهداشت

3

2

2

5

خوشه دروس : انسان ومهارت های زندگی

دهم و یازدهم : دو درس انتخابی از ( 1- هنر 2- تفکر و سواد رسانه ای 3- کارگاه کارآفرینی و تولید )

دوازدهم : مدیریت خانواده و سبک زندگی

2

2

2

6

ریاضی : ( ریاضی پایه ، آمار ، احتمال ، مدلسازی ، کاربرد ریاضی در علوم انسانی )

ریاضی و آمار  3،2،1

3

3

3

7

روانشناسی

روانشناسی

0

2

0

8

اقتصاد

اقتصاد

0

2

0

9

جغرافیا و استان شناسی

جغرافیای  عمومی و استان شناسی

2

0

0

10

تاریخ ( ایران ، جهان ، اسلام ومعاصر)

تاریخ  3،2،1  (تخصصی رشته علوم ومعارف اسلامی )

2

2

2

11

فلسفه و منطق

دهم : منطق

یازدهم : فلسفه 1

دوازدهم : فلسفه 2

 

2

2

2

12

خوشه دروس : (مطالعات اجتماعی و فرهنگی )

دهم : جامعه شناسی

یازدهم : مطالعات فرهنگی

دوازدهم :  جریان شناسی اندیشه های معاصر

3

2

2

جمع 

37

38

36

13

برنامه ویژه مدرسه

زمینه سازی برای اجرای بند 5-5  سند تحول بنیادین و بند 2-12 برنامه درس ملی مشتمل بر عناوینی مانند : فن بیان ، پژوهش و ارائه خلاقانه

( سمینار )و آموزش مهارت تامین معاش حلال ) می باشد .

 

حجم کل : 50 تا 100 ساعت سالانه