نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات

مسابقات


بخش مسابقات شامل:

مسابقات مدرسه عالی شهید مطهری در سطح آموزشگاه و کشوری

مسابقات قرآن و عترت و نماز آموزش و پرورش

مسابقات فرهنگی و هنری  آموزش و پرورش

مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری

مسابقات درس هایی از قرآن

مسابقات تربیت بدنی

مسابقات فرهنگی و هنری  بسیج دانش آموزی

مسابقات علمی مقایسه ای