نمایشگر دسته ای مطالب

مدرسه ای که دوست داریم

مدرسه ای که دوست داریم


:

مدرسه ای که دوست داریم ما باید بهترین باشیم... دانه رشد ما زمانی جوانه می زند که تمام عوامل پشیرفت را دارا باشد. نور خورشید یکی از عوامل رشد است.مدرسه نیز مانند خورشیدی است که به دانه قابل رشد می تابد و باعث رشد او می شود.گرمای نور مدرسه هر چه دوست داشتنی تر باشد، رشد دانه بهتر اتفاق می افتد.پس میتوانیم بگوییم مدرسه ای که دوست داریم،مدرسه ای است که نور و گرمای بهتری به دانه می بخشد.مدرسه بهترین نور را به دانه می بخشد که منابع نور آن تشکیل شده از دو عنصر تعهّد و تخصّص باشد.این نور باعث می شود روحیه ما مشتاق پیشرفت یکدیگریم در دانه جوانه زده و به کمال برسد.این دانه در حال رشد روز به روز تنومندتر و سبزتر می گردد و سایه کمال آن به دانه های دیگر افتاده و آنها را مشتاق رسیدن به جایگاه خود می کند. مدرسه ای که دوست داریم. ما مشتاق پیشرفت یکدیگیریم