نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک ثبت نام اینترنتی

مدارک ثبت نام اینترنتی


1-      تکمیل فرم اطلاعات فردی

2-      اسکن کارنامه نیمسال اول

3-      اسکن عکس  4  * 3

4-      پرداخت مبلغ 20000 تومان به شیوه ای که در ذیل توضیح داده شده است .