نمایشگر دسته ای مطالب

محتوای آزمون دوره دوم

محتوای آزمون دوره دوم


 

مواد آزمون 

:برای دوره دوم : دین و زندگی - ریاضی -  عربی - ادبیات فارسی - زبان خارجه  از کتابهای  پایه نهم

سطح سؤالات امتحان در حد کتاب های پایه نهم است .

آزمون به صورت تستی برگزار خواهد شد و نمره منفی هم ندارد. 

جهت  شرکت در مصاحبه و شرکت در سنجش علمی تلفنی اطلاع داده خواهد شد .

کلیه داوطلبین باتوجه به محدود بودن ظرفیت آموزشگاه ، حتما نسبت به ثبت نام در دیگر مدارس نیز اقدام نمایند .

مواد آزمون :

برای دوره اول :  ریاضی - علوم- فارسی ازکتابهای پایه  ششم

سطح سؤالات امتحان در حد کتاب های پایه ششم است .

آزمون به صورت تشریحی برگزار خواهد شد .

جهت  شرکت در مصاحبه و شرکت در سنجش علمی تلفنی اطلاع داده خواهد شد .

کلیه داوطلبین باتوجه به محدود بودن ظرفیت آموزشگاه ، حتما نسبت به ثبت نام در دیگر مدارس نیز اقدام نمایند .