نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید مدیر کل محترم نوسازی مدارس از آموزشگاه

بازدید مدیر کل محترم نوسازی مدارس از آموزشگاهجناب آقای دکتر عارفی مدیر کل محترم نوسازی مدارس در روز شنبه 95/11/9 از فضای آموزشی  دبیرستان بازدید نمودند.