نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید مدیر و معاونین محترم دبیرستان پسرانه دکتر عارف از دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری

بازدید مدیر و معاونین محترم دبیرستان پسرانه دکتر عارف از دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهریبازدید مدیر و معاونین محترم دبیرستان پسرانه دکتر عارف از دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری
در این بازدید  نحوه آموزش حضوری و مجازی مورد بررسی قرار گرفت و در رابطه با بهبود روش های آموزش مجازی تبادل تجربه صورت گرفت