نمایشگر دسته ای مطالب

آموزش خانواده

آموزش خانواده


موضوع جلسه: سلامت روان خانواده

دبیرستان دخترانه علوم معارف اسلامی شهید مطهری"ره" برگزار می کند:
 
برنامه آموزش خانواده 
 
موضوع جلسه: سلامت روان خانواده
 
با حضور دکتر قائم محمدی
 
سه شنبه 1399/07/22
ساعت: 16:15