نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی پذیرفته شدگان نهایی پایه هفتم سال تحصیلی 98-97به ترتیب حروف الفبا

اسامی پذیرفته شدگان نهایی پایه هفتم سال تحصیلی 98-97به ترتیب حروف الفباردیف

نام خانوادگی

نام

ردیف

نام خانوادگی

نام

1

آباد

فاطمه

29

رادی

زینب

2

ابراهیمی

هانیه

30

رجعتی

زینب

3

ابوالقاسمی

فائزه

31

رضایی صدرآبادی

زهرا

4

احسانی فر

حانیه

32

زارع شحنه

زهرا

5

احمدی ندوشن

فاطمه

33

سروی صدر آبادی

فاطمه

6

امامی

فاطمه

34

سلطانی فر

حدیثه

7

امامی

معصومه السادات

35

شفیعیان

یاسمن

8

امینی

مهدیه

36

صفایی

ملیکا

9

بابایی زاده

کوثر

37

ضیغمیان

ساجده

10

بیکی

مهدیه

38

طباطبایی

هانیه السادات

11

پارسائیان

فاطمه السادات

39

طحان

ریحانه

12

تیموری

محدثه

40

طحان

فاطمه

13

جعفری نعیمی

فاطمه

41

عابدینی

زهرا

14

جعفری

فاطمه زهرا

42

غلامی حیدر آبادی

حانیه

15

جوکار

زهرا

43

فرشی

فاطمه

16

حاجی ابراهیمی

فاطمه

44

قدیر

فاطمه

17

حسنی

زهرا

45

قوامی

حمیده

18

حسینی

زینب

46

کارگر

مهدیه

19

حمیدی فر

زهرا

47

کاظمی

مطهره

20

حیدری

فاطمه السادات

48

محمودیان

مریم

21

خاکی

زینب

49

مرادی مزرعه نو

زهرا

22

دانشگر

زهرا

50

موسوی

فاطمه السادات

23

دره زرشکی (اصغر)

زهرا

51

میرعبداللهی

فاطمه السادات

24

دانافر

حنانه

52

نجفی

فاطمه السادات

25

دشتی (سید حسین)

فاطمه السادات

53

نخعی سرو

فاطمه

26

دهقان چناری

زهرا

54

یاوری (احمدعلی)

فاطمه

27

دهقان چناری

فاطمه

55

یاوری (حسن)

فاطمه

28

دهقانی

فاطمه

56

یزدانی

نجمه