نمایشگر دسته ای مطالب

اسامی پذیرفته شدگان نهایی پایه دهم سال تحصیلی 98-97 به ترتیب حروف الفبا

اسامی پذیرفته شدگان نهایی پایه دهم سال تحصیلی 98-97 به ترتیب حروف الفبا 

ردیف

نام خانوادگی

نام

ردیف

نام خانوادگی

نام

1

اردانی

مطهره

19

زارع شاهی

زهرا

2

اسلام زاده

فاطمه

20

زیارتی

فاطمه السادات

3

انتظاری

فاطمه

21

شادپور

مطهره

4

بابایی

فائزه

22

صادق زاده

فاطمه

5

بورقی

فاطمه

23

صادقیان

فاطمه

6

پوراحمدی

زهرا

24

صمدی شاه آباد

هانیه

7

ترشیزی

مائده

25

قائم محمدی

سیده فاطمه

8

جعفری نجف آبادی

مهدیه

26

قانع

فاطمه

9

جعفری نعیمی

مهلا

27

کلانتری

فاطمه

10

حرزاده

زینب

28

مرزبان

مهسا

11

حسن آبادی

حانیه

29

ملکی سورکی

فاطمه

12

دانشگر

زینب

30

مدرس وامق

زینب السادات

13

دهقانی محمد آبادی

فاطمه

31

مستغنی پناه

عطیه

14

رحیمی پرکی

فاطمه

32

موسوی

یگانه السادات

15

رضوی

انسیه السادات

33

نجفی

الهام السادات

16

رعیتی دهشیری

فاطمه

34

نجفی

زینب

17

زارع زردینی

فاطمه

35

هاشمی پور

ریحانه السادات

18

زارع صدرآبادی

فاطمه