معرفی کادر اجرايی

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

خانم اثنی عشری

مدیریت

نجمه دهقانی

معاون دوره دوم و مشاور

سوسن محسنی فر

معاون آموزشی دوره اول

طاهره ابوالحسینی

معاون پرورشی دوره اول

زهرا کریمی

معاون پرورشی دوره دوم

منیره آقا رحیمی

معاون اجرایی دوره اول

فاطمه توکل

معاون اجرایی دوره دوم